Download citation

Time of drone flight of Apis laboriosa Smith in Nepal

Apidologie, 21 6 (1990) 501-504
DOI: https://doi.org/10.1051/apido:19900602