Download citation

Molecular diagnosis of chronic bee paralysis virus infection

Apidologie, 33 3 (2002) 339-351
DOI: https://doi.org/10.1051/apido:2002020