Download citation

LE COMPORTEMENT DE NIDIFICATION CHEZ OSMIA (OSMIA) CORNUTA LATR. ET OSMIA (OSMIA) RUFA L. (HYMENOPTERA MEGACHILIDAE)

Apidologie, 4 3 (1973) 195-225
DOI: https://doi.org/10.1051/apido:19730301