Download citation

CYTOLOGICAL ANALYSIS OF THE THELYTOKOUS PARTHENOGENESIS IN THE CAPE HONEYBEE (APIS MELLIFERA CAPENSIS ESCHOLTZ)

Apidologie, 14 1 (1983) 41-57
DOI: https://doi.org/10.1051/apido:19830104