Download citation

Improvement of field management of Osmia cornuta (Latreille) (Hymenoptera, Megachilidae) to pollinate almond

Apidologie, 25 1 (1994) 71-83
DOI: https://doi.org/10.1051/apido:19940108