Download citation

Apicystis gen nov and Apicystis bombi (Liu, Macfarlane & Pengelly) comb nov (Protozoa: Neogregarinida), a cosmopolitan parasite of Bombus and Apis (Hymenoptera: Apidae)

Apidologie, 27 1 (1996) 29-34
DOI: https://doi.org/10.1051/apido:19960104