Download citation

Effect of Varroa jacobsoni parasitization in the glycoprotein expression on Apis mellifera spermatozoa

Apidologie, 27 2 (1996) 87-92
DOI: https://doi.org/10.1051/apido:19960203