Download citation

Economic threshold for Varroa jacobsoni Oud. in the southeastern USA

Apidologie, 30 5 (1999) 383-395
DOI: https://doi.org/10.1051/apido:19990504