Download citation

Flow cytometric analysis of lectin-stained haemocytes of the honeybee (Apis mellifera)

Apidologie, 33 6 (2002) 571-579
DOI: https://doi.org/10.1051/apido:2002041