Download citation

Brazilian Propolis of Tetragonisca angustula and Apis mellifera

Apidologie, 37 3 (2006) 398-407
DOI: https://doi.org/10.1051/apido:2006011